Ancienne(s) date(s)
06/03/2017

Nguyên Lê & Ngô Hong Quang

26/01/2016

Michel Benita & Ethics

19/01/2010

Nguyên Lê Saiyuki Trio

22/01/2008

Huong Thanh & Nguyên Lê